Visie en uitgangspunten

Visie, doelen en uitgangspunten van de netwerkgroep

NetWerkgroep45plus Nijmegen brengt werkzoekenden bijeen die elkaar motiveren en enthousiast houden tijdens hun zoektocht naar betaald werk. Wij zijn een onafhankelijke vereniging van vrijwilligers met weinig regels en veel eigen initiatief. Samenwerken, communiceren en zelf regie nemen zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Werk- en marktgroepen van de netwerkgroep kunnen in overleg met het bestuur een eigen protocol opstellen. De netwerkgroep is niet ingeschreven bij de KvK en heeft geen winstoogmerk.

Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen betaald werk verwerven. Daartoe geven wij leden de mogelijkheid om in werk- of marktgroep elkaar gericht te ondersteunen en in contact te komen met mensen, bedrijven en instanties die hen daarbij versterken. Onze groepen richten zich onder andere op:

  • het omgaan met de gevolgen van werkloosheid,
  • het verkrijgen en behouden van de nodige vaardigheden bij het verwerven van werk,
  • het maken, uitwerken en uitvoeren van plannen die tot betaald werk, betaalde opdrachten of nieuwe werkgelegenheid kunnen leiden

Voor een plaatje van onze werkwijze zie Netwerkgroep in schema

Onze doelgroep: actief werkzoekenden

Onze kerndoelgroep is ouder dan 45 jaar, woont in Nijmegen of omgeving, heeft MBO-niveau of hoger en is actief op zoek naar betaald werk. Werkzoekenden of sympathisanten die onze werkwijze en doelstelling ondersteunen kunnen na overleg met het bestuur, lid worden van de Netwerkgroep45Plus Nijmegen.

Werkgroepen: workshops voor leden door leden

De werkgroepen geven de individuele leden de kans om vaardigheden te verwerven of te vergroten. Dat doen ze als deelnemer, of als organisator (workshop leider). Voorbeelden van dergelijke groepen zijn de werkgroep Sociale Media, de Motivatiegroep en de werkgroep Sollicitatievaardigheden. Zij creëren een veilige oefensituatie voor de deelnemers.

Marktgroepen zoeken mogelijkheden op arbeidsmarkt

In marktgroepen onderzoeken deelnemers de mogelijkheden om hun eigen idee te realiseren , of om een betrekking te vinden in het segment van de arbeidsmarkt, waarvoor zij belangstelling hebben. Dit kan leiden tot het vinden van een baan, het starten van een bedrijf of  een ZZP-schap. Tijdens de startfase van de commerciële activiteiten van de marktgroep, kan de netwerkgroep als uitvalsbasis en oefensituatie gebruikt worden. In de volgende fasen wordt in overleg met het bestuur de positie t.o.v. de netwerkgroep bepaald. Daarbij zijn het voorkomen van oneerlijke concurrentie en de samenwerking met andere marktgroepen belangrijke overwegingen voor het vaststellen van de status van de marktgroep.

Basisgroepen: de basis van onze Netwerkgroep45plus Nijmegen

De basisgroepen zijn het fundament van onze netwerkgroep. Zij zorgen dat leden en groepen actief kunnen zijn. In de basisgroepen werken leden als vrijwilliger voor de groep. Daarbij houden zij hun vaardigheden op peil, of vergroten die. Maar vooral doen zij dit werk voor het nut van het algemeen. Ieder lid wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze activiteiten. Voorbeelden van  basisgroepen zijn de organisatie van de introductiebijeenkomsten, de redactie van de website, de Ledenadministratie, de Bedrijvencontactgroep (BCG), de organisatie van de  maandbijeenkomsten en het bestuur.

Communicatie: bijeenkomsten en website

In de maandbijeenkomsten en via de website kunnen de basis-, markt- en werkgroepen zich presenteren aan alle leden. Dit kan zijn voor het verkrijgen van feedback, het verwerven van een spin-off, het aangeven van behoeften of ter inspiratie van de andere leden.

Voor de communicatie maakt de netwerkgroep vooral gebruik van haar website. Voor de interne communicatie wordt ook gebruik gemaakt van e-mail, de maandbijeenkomsten en het overleg tussen de basis-, werk- en marktgroepen. Communicatie binnen de eigen groep kan via de website verlopen. Om privacyredenen gaat een mailing aan alle leden altijd via het bestuur. Gegevens van leden worden enkel gebruikt om hen te informeren en  worden alleen ter beschikking van derden gesteld na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n).

Middelen van de netwerkgroep

De activiteiten zijn in principe kosteloos. De netwerkgroep verwerft inkomsten via  begunstigers, dat zijn  sponsors, donateurs, ambassadeurs en subsidieverstrekkers. Leden die betaald werk verwerven, wordt gevraagd ambassadeur te worden en eenmalig 10 euro te doneren. Bij maandbijeenkomsten en lezingen wordt de gelegenheid gegeven voor het doneren van een financiële bijdrage. De netwerkgroep onderhoudt contacten met gemeente, verenigingen en bedrijven voor het verkrijgen van middelen, zodat de werkgroepen in staat blijven hun werk uit te voeren.

Het bestuur van de netwerkgroep

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een lid interne communicatie en een lid externe communicatie. Het bestuur ondersteunt en creëert mogelijkheden voor de activiteiten van haar leden. Zij zorgt er ook voor dat (indien nodig) het uitwerken van nieuwe ideeën in de startfase ondersteund wordt. Zij bewaakt de grenzen en kan als bemiddelaar optreden bij tegenstrijdige belangen van leden of groepen onderling. Haar werkzaamheden, functioneren en samenstelling kunnen tijdens de maandbijeenkomsten aan de orde komen.