statuten netwerkgroep (versie 10 okt ’16)

AKTE TOT VASTLEGGING VAN STATUTEN

(versie 10 okt’16, nog zonder zakelijke gegevens)

Heden, #, verschenen voor mij, mr. Rudolf Peter Karel Joseph van Gerven, notaris gevestigd te Nijmegen:
1#;
 2#.

DE VERENIGING

Ontstaan

De vereniging Netwerkgroep45plus is als rechtspersoon opgericht in # onder de hiervoor vermelde naam. Van het ontstaan en de regels voor de vereniging blijkt nog niet uit een notariële akte. De vereniging werd niet ingeschreven in het handelsregister.

Doel van deze akte

Met deze akte wil de vereniging haar statuten vaststellen en in notariële vorm vastleggen. Zij verkrijgt daardoor de status van vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, als bedoeld in
de tweede titel van boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Besluit algemene vergadering

Het besluit tot vaststelling en notariële vastlegging van de statuten is genomen door de
algemene vergadering op #, met inachtneming van de voor een dergelijk besluit voorgeschreven wettelijke bepalingen van oproeping en besluitvorming. Daarbij werden tevens de verschenen personen gemachtigd de statutenvastlegging te doen opnemen in een notariële akte. Een getekend uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht.

Vaststelling statuten

Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering, gelden met onmiddellijke ingang
voor de vereniging de volgende:

STATUTEN

Artikel 1

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

 • –  Algemene Vergadering:
  • 
 het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van 
de Vereniging;
 • –  Bestuur:
  • het bestuur van de Vereniging;
 • –  Schriftelijk:
  • bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
 • –  Statuten:
  • de statuten van de Vereniging, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden
 • –  Vereniging:
  • de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.
 • Artikel 2.

  • De Vereniging draagt de naam: Netwerkgroep45plus.

Artikel 3.

Zetel.


De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Artikel 4.

Doel.

 1. De Netwerkgroep 45plus is opgericht door Dick Westerbeek, hij ontwikkelde het onderstaande doel en de aanpak welke tot op heden is gevolgd.
 2. De Vereniging heeft ten doel het stimuleren en ondersteunen van haar leden om actief op zoek te gaan naar passend werk.
 3. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 4. het behartigen van de belangen van haar leden naar het Werkbedrijf, de lokale en 
regionale politiek, werkgevers en andere externe partijen;
 5. het organiseren van (netwerk-)bijeenkomsten en activiteiten;
 6. het samenwerken met rechtspersonen met een soortgelijk of aanverwant doel;
 7. het aanwenden van alle wettige middelen die het doel van de Vereniging kunnen 
bevorderen;
 8. al hetgeen te doen, dat met een en ander rechtstreeks of, zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn. Een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 5.


Middelen

De activiteiten van de vereniging zijn in principe kosteloos. Zij verwerft inkomsten via subsidie,  eventueel bijdrage van sponsoren, donaties en vrijwillige bijdragen van haar leden of oud leden.

Artikel 6

Leden.


 1. De Vereniging kent alleen gewone leden.
 2. Leden van de Vereniging kunnen zijn natuurlijke personen van vijfenveertig jaar en ouder vanaf MBO-plus werk en denk niveau.
 3. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 4. Lidmaatschap wordt verkregen na deelname aan een introductie van de vereniging.
 5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door algemene titel worden verkregen.

Artikel 7.

Einde van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:

 1. door overlijden van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging door de Vereniging

Artikel 8.


Verbintenissen.


De leden zijn gehouden tot naleving van de regels:

 1. vermeld in de statuten en de reglementen van de Vereniging
 2. tot naleving van de rechtsgeldig genomen besluiten van de Algemene Vergadering en van het Bestuur
 3. tot het nalaten van alles waardoor de Vereniging kan worden benadeeld.

Artikel 9.

Bestuur.

 1. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal personen die door en uit de Algemene Vergadering worden benoemd, met een maximum van zeven. De benoeming van bestuurders geschiedt uit de leden van de Vereniging, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 2. De Algemene Vergadering kan besluiten dat één of meer bestuurders buiten de leden wordt benoemd. Zij worden daarmee automatisch lid van de vereniging.
 3. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
 4. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;
 5. door opzegging door het bestuurslid (bedanken) mits dit Schriftelijk geschiedt
 6. door een besluit van de algemene vergadering
 7. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur waarvan de leden in functie worden 
benoemd) wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.
 8. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.
 9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in 
functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld Schriftelijk hun mening te uiten en zich voor het voorstel hebben uitgesproken.
 11. Elk bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
 12. Door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.

Artikel 10.


Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging. Vergoedingen.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging.
 2. Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het is echter 
verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de 
voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.
 3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 
doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd.
 4. Onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het Bestuur.
 5. Vergaderingen zullen worden gehouden als een de bestuursleden dit wenselijk acht.
 6. Alleen redelijke kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

Artikel 11.

Bestuursverslag. Rekening en verantwoording.


 1. Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
 3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering na afloop van het boekjaar een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 5. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers conform de in de artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn zijnde thans zeven jaren te bewaren.

Artikel 12.


Algemene Vergaderingen.

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 
de wet of de statuten aan het Bestuur of een ander orgaan van de Vereniging zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, wordt een Algemene Vergadering – 
de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het 
verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  2. de benoeming van de in artikel 11 lid 4 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;
  3. voorziening in eventuele vacatures;
  4. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de 
vergadering.
 3. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk 
oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 4. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging.
 5. Ieder lid van de Vereniging heeft één stem.
 6. Alleen bij de vergadering aanwezige leden kunnen stemmen.
 7. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn 
plaatsvervanger.
 8. Álle besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen tenzij de statuten of de wet anders bepalen. Van deze besluiten worden notulen gemaakt.
 9. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

Artikel 13.

Statutenwijziging, fusie en (af)splitsing.

 1. De Algemene Vergadering is bevoegd de Statuten te wijzigen.
 2. De voorstellen daartoe moeten ten minste vier weken vóór de vergadering aan de leden bekend gemaakt zijn.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan drie weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd. Voorts kan de Algemene Vergadering één of meer personen machtigen tot het doen verlijden van de notariële akte.
 5. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie als 
bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als bedoeld in 
artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14.

Ontbinding.

 1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. 
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 leden 3 van overeenkomstige 
toepassing.
 2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het Bestuur tenzij de Algemene Vergadering 
anders heeft bepaald. Geschiedt de vereffening door het Bestuur dan kan het Bestuur besluiten 
andere personen tot vereffenaar te benoemen.
 3. Na ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende zeven jaren na de vereffening dan wel de termijn die de wet alsdan voorschrijft onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

            Artikel 15.


Huishoudelijk reglement.


 1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van de Vereniging.

Huidig bestuur

Volgens opgave van de verschenen persoon is het bestuur van de vereniging op dit moment als volgt samengesteld:

 1. #;
 2. #;
 3. #;
 4. #;
 5. #.

Inschrijving in het handelsregister

Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de vereniging in het handelsregister, teneinde te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de vereniging.

Slot.


Deze akte is verleden te Nijmegen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

De inhoud
van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte

Geplaatst in Geen categorie
9 reacties op “statuten netwerkgroep (versie 10 okt ’16)
 1. Avatar not g schreef:

  What’s up to every one, it’s in fact a fastidious for me to visit this
  web page, it contains valuable Information.

 2. Avatar swatcs.ro schreef:

  wonderful issues altogether, you simply won a new reader.
  What might you suggest about your publish that you
  made a few days in the past? Any certain?

 3. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Very useful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot.

  I was looking for this particular information for a long time.
  Thank you and good luck.

 4. Hola! I’ve been following your weblog for some time now and finally got the courage to
  go ahead and give you a shout out from Huffman Texas! Just wanted
  to mention keep up the good work!

 5. Thanks , I’ve just been searching for info about
  this subject for ages and yours is the best I have came upon till now.
  But, what in regards to the bottom line? Are you certain in regards to the
  supply?

 6. Avatar cheap flights schreef:

  I like reading through an article that will make people think.
  Also, thanks for permitting me to comment! 3aN8IMa cheap flights

 7. Avatar cheap flights schreef:

  Very nice post. I certainly love this site. Stick with it!

 8. Avatar black mass schreef:

  What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable experience about unexpected emotions.

 9. Avatar web hosting schreef:

  WOW just what I was looking for. Came here by searching for web hosting providers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*