Ondernemer? Ideeëncompetitie!

Wil jij ondernemen, ben jij ondernemend? Dan is de ideeën-competitie van de gemeente Nijmegen wellicht wat voor jou. Op negen locaties in het mooie rivierpark aan de Waal mogen tijdelijke initiatieven komen om voor reuring in het gebied te zorgen. Via een ideeëncompetite is de gemeente op zoek naar een mooie mix van activiteiten of functies. Bijvoorbeeld speeltoestellen of een horecagelegenheid, een moestuin of theatervoorstellingen. Zou ú hier iets willen beginnen? Doe dan mee met de ideeencompetitie en schrijf u in vóór 28 oktober 2016!

Deelnemers schrijven zich in als particulier of als ‘rechtspersoon’ (bedrijf, organisatie of instelling) in de categorie profit of non-profit. Het idee moet aan een aantal voorwaarden voldoen, die staan beschreven in de Competitieleidraad Langs de Waal.

Uiterlijk 9 januari 2017 moet het idee uitgewerkt zijn ingediend bij de gemeente. Een publieksjury en een vakjury beoordelen vervolgens de inzendingen. In maart 2017 worden de winnaars bekend gemaakt.

De ideeëncompetitie is bedoeld om creatieve, bijzondere en uitvoerbare ideeën te genereren. De gemeente zal samenwerken met initiatiefnemers en kijken of het idee (financieel) uitvoerbaar is. De winnende ideeën krijgen een financiële bijdrage of ondersteuning vanuit de gemeente bij de uitvoering en het beschikbaar stellen van de grond.

Zodra je je hebt ingeschreven wordt je uitgenodigd voor een seminar (zie tekst hieronder) op 21 okt a.s. Dus als je mee wil doen, wees er snel bij.

Tekst voor deelnemers:
Wij willen u graag uitnodigen voor een seminar over de ideeëncompetitie Langs de Waal op vrijdag 21 oktober a.s. vanaf 13.30 uur. Deze vindt plaats in zaal GR 0.100 in het Grotiusgebouw van de Radboud Universiteit; Montessorilaan 10 (Campus RU).
Deze bijeenkomst is voor alle deelnemers van de competitie. U krijgt meer informatie over de ideeëncompetitie, kunt vragen stellen, inspiratie opdoen en contact leggen met andere deelnemers.
Deelname aan dit seminar is gratis en geen voorwaarde om mee te doen aan de ideeëncompetitie.
Het programma  begint om 13.30 uur en het eindigt om 17.00 uur. De onderdelen zijn:

 • inloop en ontvangst met koffie/thee
 • welkomstwoord + korte toelichting context seminar (wethouder Velthuis)
 • toelichting programma en opzet van vanmiddag
 • toelichting beschikbare locaties
 • theoretisch kader tijdelijk gebruik van bouwterreinen in relatie tot placemaking
 • pauze
 • praktijkvoorbeeld: Feniksloods, Katendrecht (Rotterdam)
 • toelichting op ideeëncompetitie Langs de Waal
 • vragen van deelnemers
 • borrel
 • einde bijeenkomst
Geplaatst in Archief

Kom naar de maandbijeenkomst: 28-okt

Zoals op elke laatste vrijdag van de maand is er op vrijdag 28 oktober weer een maandbijeenkomst. De inloop en koffie is vanaf 13.00. Om 13.30 start het plenaire deel. Zoals we ondertussen gewoon zijn, vindt de hele bijeenkomst plaats in de grote zaal in Heseweide.  Alle leden, ambassadeurs en boegbeelden zijn welkom.

Deze keer staan twee onderwerpen centraal:
– het vaststellen van de statuten zodat de notaris de akte kan laten passeren
– de succesvol verlopen Debat-Avond. Hoe ging dat, wat gaat wie er verder mee doen?

In het BMW-overleg van 14 okt (zie verslag) heeft Jet aangegeven dat zij het stuk rond de debat-avond zal leiden. Verder zal de maandbijeenkomst door Ton (vd B) geleid worden.  Vanaf ongeveer 15.30 begint het netwerkcafé. Daar kun jij jouw netwerk uitbreiden door met  zoveel mogelijk leden in gesprek te gaan. Lukt het jou om vijf onbekende aan te spreken? (In het verleden zijn er meerdere leden zo via via aan een baan of aan zinvolle contacten gekomen).

De organisatie van de maandbijeenkomst in handen van het Basis-, Markt- en Werkgroepen(BMW)-overleg. Ieder lid van netwerkgroep is automatisch lid van dit overleg. Het is de bedoeling dat iedere actieve groep bij dat overleg vertegenwoordigd is, zodat ook hun ideeën en mogelijkheden gedeeld kunnen worden.

Het volgende BMW-overleg is op dinsdag 1 november van 10-12 uur. Daar wordt o.a. de volgende maandbijeenkomst voorbereid.
Maandbijeenkomsten staan gepland op: 28 0kt, 25 november en onder voorbehoud op 22 december

Geplaatst in Archief

statuten netwerkgroep (versie 10 okt ’16)

AKTE TOT VASTLEGGING VAN STATUTEN

(versie 10 okt’16, nog zonder zakelijke gegevens)

Heden, #, verschenen voor mij, mr. Rudolf Peter Karel Joseph van Gerven, notaris gevestigd te Nijmegen:
1#;
 2#.

DE VERENIGING

Ontstaan

De vereniging Netwerkgroep45plus is als rechtspersoon opgericht in # onder de hiervoor vermelde naam. Van het ontstaan en de regels voor de vereniging blijkt nog niet uit een notariële akte. De vereniging werd niet ingeschreven in het handelsregister.

Doel van deze akte

Met deze akte wil de vereniging haar statuten vaststellen en in notariële vorm vastleggen. Zij verkrijgt daardoor de status van vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, als bedoeld in
de tweede titel van boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Besluit algemene vergadering

Het besluit tot vaststelling en notariële vastlegging van de statuten is genomen door de
algemene vergadering op #, met inachtneming van de voor een dergelijk besluit voorgeschreven wettelijke bepalingen van oproeping en besluitvorming. Daarbij werden tevens de verschenen personen gemachtigd de statutenvastlegging te doen opnemen in een notariële akte. Een getekend uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte gehecht.

Vaststelling statuten

Overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering, gelden met onmiddellijke ingang
voor de vereniging de volgende:

STATUTEN

Artikel 1

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

 • –  Algemene Vergadering:
  • 
 het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van 
de Vereniging;
 • –  Bestuur:
  • het bestuur van de Vereniging;
 • –  Schriftelijk:
  • bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
 • –  Statuten:
  • de statuten van de Vereniging, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden
 • –  Vereniging:
  • de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.
 • Artikel 2.

  • De Vereniging draagt de naam: Netwerkgroep45plus.

Artikel 3.

Zetel.


De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Artikel 4.

Doel.

 1. De Netwerkgroep 45plus is opgericht door Dick Westerbeek, hij ontwikkelde het onderstaande doel en de aanpak welke tot op heden is gevolgd.
 2. De Vereniging heeft ten doel het stimuleren en ondersteunen van haar leden om actief op zoek te gaan naar passend werk.
 3. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 4. het behartigen van de belangen van haar leden naar het Werkbedrijf, de lokale en 
regionale politiek, werkgevers en andere externe partijen;
 5. het organiseren van (netwerk-)bijeenkomsten en activiteiten;
 6. het samenwerken met rechtspersonen met een soortgelijk of aanverwant doel;
 7. het aanwenden van alle wettige middelen die het doel van de Vereniging kunnen 
bevorderen;
 8. al hetgeen te doen, dat met een en ander rechtstreeks of, zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn. Een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 5.


Middelen

De activiteiten van de vereniging zijn in principe kosteloos. Zij verwerft inkomsten via subsidie,  eventueel bijdrage van sponsoren, donaties en vrijwillige bijdragen van haar leden of oud leden.

Artikel 6

Leden.


 1. De Vereniging kent alleen gewone leden.
 2. Leden van de Vereniging kunnen zijn natuurlijke personen van vijfenveertig jaar en ouder vanaf MBO-plus werk en denk niveau.
 3. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 4. Lidmaatschap wordt verkregen na deelname aan een introductie van de vereniging.
 5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door algemene titel worden verkregen.

Artikel 7.

Einde van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:

 1. door overlijden van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging door de Vereniging

Artikel 8.


Verbintenissen.


De leden zijn gehouden tot naleving van de regels:

 1. vermeld in de statuten en de reglementen van de Vereniging
 2. tot naleving van de rechtsgeldig genomen besluiten van de Algemene Vergadering en van het Bestuur
 3. tot het nalaten van alles waardoor de Vereniging kan worden benadeeld.

Artikel 9.

Bestuur.

 1. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal personen die door en uit de Algemene Vergadering worden benoemd, met een maximum van zeven. De benoeming van bestuurders geschiedt uit de leden van de Vereniging, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 2. De Algemene Vergadering kan besluiten dat één of meer bestuurders buiten de leden wordt benoemd. Zij worden daarmee automatisch lid van de vereniging.
 3. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
 4. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging;
 5. door opzegging door het bestuurslid (bedanken) mits dit Schriftelijk geschiedt
 6. door een besluit van de algemene vergadering
 7. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur waarvan de leden in functie worden 
benoemd) wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.
 8. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.
 9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in 
functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld Schriftelijk hun mening te uiten en zich voor het voorstel hebben uitgesproken.
 11. Elk bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
 12. Door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.

Artikel 10.


Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging. Vergoedingen.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging.
 2. Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het is echter 
verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de 
voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.
 3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 
doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd.
 4. Onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het Bestuur.
 5. Vergaderingen zullen worden gehouden als een de bestuursleden dit wenselijk acht.
 6. Alleen redelijke kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

Artikel 11.

Bestuursverslag. Rekening en verantwoording.


 1. Het boekjaar van de Vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
 3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering na afloop van het boekjaar een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 5. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers conform de in de artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn zijnde thans zeven jaren te bewaren.

Artikel 12.


Algemene Vergaderingen.

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door 
de wet of de statuten aan het Bestuur of een ander orgaan van de Vereniging zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, wordt een Algemene Vergadering – 
de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het 
verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  2. de benoeming van de in artikel 11 lid 4 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;
  3. voorziening in eventuele vacatures;
  4. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de 
vergadering.
 3. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk 
oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 4. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging.
 5. Ieder lid van de Vereniging heeft één stem.
 6. Alleen bij de vergadering aanwezige leden kunnen stemmen.
 7. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn 
plaatsvervanger.
 8. Álle besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen tenzij de statuten of de wet anders bepalen. Van deze besluiten worden notulen gemaakt.
 9. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

Artikel 13.

Statutenwijziging, fusie en (af)splitsing.

 1. De Algemene Vergadering is bevoegd de Statuten te wijzigen.
 2. De voorstellen daartoe moeten ten minste vier weken vóór de vergadering aan de leden bekend gemaakt zijn.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan drie weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of 
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd. Voorts kan de Algemene Vergadering één of meer personen machtigen tot het doen verlijden van de notariële akte.
 5. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie als 
bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als bedoeld in 
artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14.

Ontbinding.

 1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. 
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 leden 3 van overeenkomstige 
toepassing.
 2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door het Bestuur tenzij de Algemene Vergadering 
anders heeft bepaald. Geschiedt de vereffening door het Bestuur dan kan het Bestuur besluiten 
andere personen tot vereffenaar te benoemen.
 3. Na ontbinding blijft de Vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de Vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende zeven jaren na de vereffening dan wel de termijn die de wet alsdan voorschrijft onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

            Artikel 15.


Huishoudelijk reglement.


 1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van de Vereniging.

Huidig bestuur

Volgens opgave van de verschenen persoon is het bestuur van de vereniging op dit moment als volgt samengesteld:

 1. #;
 2. #;
 3. #;
 4. #;
 5. #.

Inschrijving in het handelsregister

Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de vereniging in het handelsregister, teneinde te voorkomen dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven voor verbintenissen van de vereniging.

Slot.


Deze akte is verleden te Nijmegen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

De inhoud
van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte

Geplaatst in Geen categorie

Statuten van de NWG: ter stemming

Als voorbereiding op de maandbijeenkomst van vrijdag 28 oktober 2016, hier de statuten voor onze netwerkgroep. Zoals je in de statuten kunt lezen worden we een vereniging. In deze versie zijn de suggesties en aanbevelingen uit de vorige maandbijeenkomst meegenomen. In de aankomende maandbijeenkomst zullen deze statuten ter stemming worden gebracht. Ondertussen kun jij hier in de statuten lezen, wat dat voor jou als lid van de Netwerkgroep45plus betekent.

Uit het verslag van juni 2016:
De Netwerkgroep45plus Nijmegen is bezig haar vrijdag organisatie te herzien. Onderdeel daarvan zijn een nieuw bestuur en nieuwe statuten. De aanleiding van deze herzieningen was onder andere de subsidie van de gemeente die niet langer in natura maar in geld komt. Bij die financiële stroom hoort een goede verantwoording en een aangepaste (wettelijke) structuur.

Dit proces wordt begeleid door de adviseurs van het bestuur (Annemie, John en Leonard) en heeft geleid tot statuten (concept = vorige versie) en nieuwe invulling van het bestuur. In diverse maandbijeenkomsten is over deze veranderingen gesproken.

Doordat de netwerkgroep vaak succesvol is (leden vinden werk) hebben we een groot verloop van leden. Dat geldt vooral de actieve leden, zoals de bestuursleden. Daarom hier de continue oproep om je te melden als je daadwerkelijk iets wil doen voor of in het bestuur. Melden kan via het contactformulier onder het tab “contact” rechts bovenaan op de website.

Geplaatst in Archief

Wandelen met de NWG op 27 okt

De wandelgroep organiseert ook in oktober weer een wandeling. De startlocatie zal deze keer het kerkje in Kekerdom zijn. Er stonden twee mogelijke datum gepland: 13 en 27 oktober. De definitieve keuze is nu gevallen op 27 oktober van 11 tot 13 uur.

Via afspreken.nl kon je aangeven op welke datum jij kunt. Heb jij geen uitnodiging ontvangen laat dat even via mail  (wandelen@netwerkgroep45plus.nl) weten.

Geplaatst in Archief

Voorbereiden maandbijeenkomst nov

Maandbijeenkomst en netwerkborrel in Wijkcentrum de Heseweide;
Elke laatste vrijdag van de maand van 13.30 tm 17.00 uur voor alle leden en ambassadeurs. Het eerste deel is plenair of in kleine groepjes vanaf 15.30 is er een netwerkborrel.

Wat er op een maandbijeenkomst gebeurt, wordt afgesproken in ons BMW-overleg. In dat overleg komen leden uit de verschillende groepen (Basis-, Markt en Werkgroepen) bijeen. Ze stemmen dan hun activiteiten op elkaar af en geven zo nodig adviezen aan het het bestuur. De voorbereiding van de maandbijeenkomst is een vast onderdeel van dit overleg. De groep brengt ideeën in voor die bijeenkomst en bespreekt de mogelijkheden. De dagvoorzitter (iedere maand iemand anders) stelt dan het programma samen.

Ieder lid is welkom op dit BMW-overleg. Het eerstvolgende overleg is op dinsdag 1 november 2016 van 10 tot 12 uur in Heseweide

 

Geplaatst in Archief

Uit weekbrief 41 (9 oktober)

Berichten uit de weekbrief van 9 oktober 2016
Stichting WerkTeDoen – voor wie verder wil
Van Schaeck Mathonsingel 6 | Postbus 150 | 6500
http://www.werktedoen.nl/

Binnen onze Netwerkgroep zitten deelnemers, die een extra steuntje in de rug bij het verkrijgen van werk wel kunnen gebruiken, maar ook deelnemers die zoveel werkervaring hebben dat zij graag als coach actief willen worden, mogelijk is
Stichting Werk te doen een goede gesprekspartner.
Bij interesse graag emailen aan info@netwerkgroep45plus.nl

 

Samenwerking UWV en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
100 WW-ers binnen 4 maanden naar een baan

voor oudere werkzoekenden.

Vanaf 1 oktober krijgen 100 werkzoekenden met een WW uitkering de kans om mee te doen aan de pilot InnovatieBanen. Het idee ontstond door de relatief hoge werkloosheid, met name ook onder oudere werkzoekenden. Ondanks een jarenlange werkervaring, en een goede opleiding komen sommige mensen toch niet aan het werk. Het idee is dat de werkzoekende zijn volgende baan zelf creëert door bij een werkgever aan te tonen hoe hij extra omzet kan genereren of kosten besparen. Dat kan via onze Facebook groep of door te mail naar: info@innovatiebanen.nl.

Walk&Talk  http://www.obgz.nl/agenda/agenda-informatief.html
Eerstvolgende walk&talk in Bibliotheek de Mariënburg Nijmegen;
13 oktober van 10.00-12.00 uur met Marieke Vierboom, senior consultant mobiliteit bij Randstadgroep Nederland.
Gratis toegang.

Bibliotheek Gelderland Zuid biedt werkzoekenden een steuntje in de rug met Walk & Talk, een nieuwe, gratis netwerkbijeenkomst met experts die je verder kunnen helpen. Walk staat voor beweging in je zoektocht naar werk; Talk voor praten met de juiste mensen om die baan te krijgen.
Er is altijd een expert bij, met tips en trucs.

Open-koffie-uur op maandagochtend van 10 tot half twaalf in Heseweide Op maandagochtenden kun je vrij binnenlopen en aanschuiven aan de (koffie-)tafel.
Geplaatst in Archief

Debatavond in VillaLux (volgeboekt)

De organisatie van de debat-avond verloopt voorspoedig. Er is  nu een wachtlijst voor mensen die er bij willen zijn. Op de maandbijeenkomst van 28 okt zullen we uitgebreid op dit debat terug komen, voor alle leden die niet aanwezig konden zijn. Dan kunnen we het ook over een vervolg hebben.

Het laatste bericht (van 9 oktober):

45-plussers weer aan het werk
Debat in De Villa (Oranjesingel 42), 12 oktober 2016, 19.30 uur.

Sprekers: John de Wolf, ambassadeur ouderenwerkloosheid, en Annet de Lange, lector HRM aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.  Debatleider is Jan Bart Wilschut, ervaren debatleider en journalist.
Aanmelden vóór 6 oktober 2016 bij debat@netwerkgroep45plus.nl

Er is ook een artikel in de krant verschenen in de download vind je een foto van dat artikelnetwerkgroep

De volledige uitnodiging vind je hier: Debataankondiging 12 oktober 2016

Geplaatst in Archief

Maandbijeenkomst september

In de maandbijeenkomst van september 2016 leidde de dagvoorzitter Ton vd B ons soepel door het programma. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de komende debatavond. Jet liet ons daarvoor vragen voorbereiden. De bedoeling is om het beeld dat over oudere werkzoekende bestaat (verder) te kantelen. Tijdens die voorbereiding ontstond een levendige discussie, die ons ook deed stilstaan bij het beeld dat wij van ons zelf hebben.

Daarnaast was er ook aandacht voor het nieuwe bestuur, dat nu incompleet is en mensen oproept haar met inzet (ideeën zijn er voldoende) te helpen. Ook werden er onderwerpen verzamelde voor de volgende maandbijenkomst. Deze zal op het BMW-overleg van 14 oktober door actieve leden worden voorbereid. Daarbij is iedereen welkom. Voor het hele verslag zie onder basisgroep: maandbijeenkomst bij de verslagen.

Reacties, aanmeldingen e.d. kunt u in het contactformulier. Dat vindt u onder het tab: “contact”

Geplaatst in Archief Getagd met , ,

nieuwsbrief

Archief